Wednesday, 31 January 2018

JAMB Recommended Books for Igbo Language


JAMB Recommended Books for Igbo Language

Joint Admissions & Matriculation Board, JAMB recommended textbooks for Igbo..
 1. Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.
 2. Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999) Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.
 3. Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.
 4. Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc
 5. Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.
 6. Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ, Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 7. Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.
 8. Ubesie, T. U. (1978): Ọdinala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.
 9. Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.
 10. Uba – Mgbenena, A. (2006): Ụtọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.
 11. Anozie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 12. Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.
 13. Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge.


Join Us On Facebook
& Twitter for Latest School News


SHARE THIS ARTICLE WITH THE BUTTONS BELOW
Previous Post
Next Post

post written by:

0 comments:

We Appreciate And Welcome Comments... Please Try To Drop Your Comment Or Views For This Post....

Note: All Comments Are Moderated. "No Spamming"

Text/Whats-app: +2348166573666.
Work Hours: Monday - Saturdays [10am-8pm]

Contact Form

Name

Email *

Message *

ADVERTISEMENT: CLICK HERE TO CLOSE